เรื่อง : ประชุมมอบนโยบายการไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) จากการปฏิบัติหน้าที่ ในการการงดให้หรือรับของขวัญ ของกำนัลหรือประโยชน์อื่นใด (No gift Policy) เทศบาลตำบลบ้านต๋อม


กิจกรรม : ประชุมมอบนโยบายการไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) จากการปฏิบัติหน้าที่ ในการการงดให้หรือรับของขวัญ ของกำนัลหรือประโยชน์อื่นใด (No gift Policy)

ประชุมมอบนโยบายการไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) จากการปฏิบัติหน้าที่ ในการการงดให้หรือรับของขวัญ ของกำนัลหรือประโยชน์อื่นใด (No gift Policy)   374 คน

กดเพื่อแชร์ข่าว

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2566 นายศุภชาติ สันกว๊าน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋อม และคณะผู้บริหาร ประชุมประจำเดือนพนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๋อม ณ อาคารสโมสรพนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา เพื่อมอบนโยบายการไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) จากการปฏิบัติหน้าที่ ในการการงดให้หรือรับของขวัญ ของกำนัลหรือประโยชน์อื่นใด (No gift Policy) ให้ผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่ และบุคลากรในสังกัดทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ทั้งในขณะ/ก่อน/หลังปฏิบัติหน้าที่ ในทุกวาระเทศกาลและโอกาสพิเศษต่างๆ     เพื่อป้องกันหรือลดโอกาสที่จะเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ อันอาจมีผลต่อการใช้ดุลพินิจในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรม หรือเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในรูปแบบต่างๆ โดยให้ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ทุกคนจะต้องปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี


กดเพื่อแชร์ข่าว


ผู้บริหารเทศบาลตำบลบ้านต๋อม


นายศุภชาติ สันกว๊าน
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋อม