เรื่อง : ประชาสัมพันธ์ : การยืนยันสิทธิ์เพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบ้านต๋อม เทศบาลตำบลบ้านต๋อม


กิจกรรม : ประชาสัมพันธ์ : การยืนยันสิทธิ์เพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบ้านต๋อม

ประชาสัมพันธ์ : การยืนยันสิทธิ์เพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบ้านต๋อม   19 คน

กดเพื่อแชร์ข่าว


กดเพื่อแชร์ข่าว


ผู้บริหารเทศบาลตำบลบ้านต๋อม


นายศุภชาติ สันกว๊าน
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋อม