เรื่อง : รับสมัครบุคคล เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลบ้านต๋อม


กิจกรรม : รับสมัครบุคคล เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

รับสมัครบุคคล เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง   203 คน

กดเพื่อแชร์ข่าวประกาศเทศบาลตำบลบ้านต๋อม

เรื่อง รับสมัครบุคคล เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

………………………………………………………………

                ด้วยเทศบาลตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง สังกัดเทศบาลตำบลบ้านต๋อม เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่กำหนด ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 มาตรา 22 ประกอบกับมาตรา 23  วรรคท้าย                  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และตามความในข้อ 20 , 21 และ          ข้อ 22 ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดพะเยา (ก.ท.จ.พะเยา) เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ  พนักงานจ้าง ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2547  จึงประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

  1. ประเภทของพนักงานจ้าง ชื่อตำแหน่ง หน้าที่ความรับผิดชอบ และ รายละเอียดการจ้าง

ตำแหน่ง พนักงานดับเพลิง (พนักงานจ้างทั่วไป)  จำนวน 1 อัตรา  อัตราค่าจ้างรายเดือน เดือนละ 9,000 บาท (และได้รับเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวเดือนละ 1,000 บาท รวมเป็นเงิน 10,000 บาท)  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศรับสมัคร (ภาคผนวก ข)

  1. คุณสมบัติ และลักษณะต้องห้าม
    1.  คุณสมบัติทั่วไป ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไป ดังนี้

  2.1.1 มีสัญชาติไทย

  2.1.2 มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์และไม่เกินหกสิบปี

  2.1.3 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

                    2.1.4 ไม่เป็นผู้ที่มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคที่คณะกรรมการกลางที่พนักงานเทศบาล (ก.ท.) กำหนด ดังนี้

          (ก) โรคเรื้อนในระยะติดต่อ หรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม

          (ข) วัณโรคในระยะอันตราย

          (ค) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม

          (ง) โรคติดยาเสพติดให้โทษ

          (จ) โรคพิษสุราเรื้อรัง

                  2.1.5 ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง

                  2.1.6 ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น

                  2.1.7 ไม่เป็นผู้เคยร้องรับโทษจำคุก โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ

                  2.1.8 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจาก ราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

                  2.1.9 ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น

               หมายเหตุ  ผู้ที่ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรในวันที่ทำสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง ผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการหรือลูกจ้างส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่น ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น (จะพิจารณาตรวจสอบก่อนการลงนามในสัญญาจ้าง) และจะต้องนำใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามประกาศกำหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามสำหรับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นมายื่นด้วย

2.2 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ดังนี้

                    2.2.1  ตำแหน่ง พนักงานดับเพลิง 

          ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

          ปฏิบัติหน้าที่ประจำรถดับเพลิง ช่วยเหลือในการดับเพลิง  ประจำรถบรรทุกน้ำช่วยเหลือการปฏิบัติงานของพนักงานขับรถบรรทุกน้ำหรืองานอื่นใดที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย       

          คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

มีความเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่และมีความรู้ในเรื่องเครื่องมือดับเพลิงและน้ำยาเคมี ต่าง ๆ มีความรู้ความสามารถปฏิบัติงานเกี่ยวกับรถบรรทุกน้ำและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

3. การรับสมัคร

3.1 วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร

                 ผู้ที่สนใจสมัครคัดเลือก ติดต่อขอรับใบสมัคร และยื่นใบสมัครคัดเลือกด้วยตนเอง ในระหว่างวันที่  14 กุมภาพันธ์  2565  ถึงวันที่ 23 กุมภาพันธ์  2565  ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ฝ่ายอำนวยการ  สำนักปลัดเทศบาล  เทศบาลตำบลบ้านต๋อม   สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๋อม หมายเลขโทรศัพท์  0-5445-8771 ต่อ 203 และทางเว็บไซต์ www.tambontom.go.th รายละเอียดใบสมัครปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ (ภาคผนวก ก)

3.2 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัครในวันรับสมัคร  

        ผู้สมัครสอบต้องกรอกใบสมัครสอบด้วยตนเอง พร้อมแนบเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้

                  3.2.1 สำเนาทะเบียนบ้าน                                                           จำนวน 1 ฉบับ

                 3.2.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน                                              จำนวน 1 ฉบับ

                 3.2.3 สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)                                                 จำนวน 1 ฉบับ

                 3.2.4 รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้วถ่ายครั้งเดียว  ไม่เกิน 6 เดือน (นับถึงวันรับสมัคร)                                                                     จำนวน 3 รูป

                  3.2.5 ใบรับรองแพทย์ปริญญาที่แสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ 3        (พ.ศ. 2535) หรือตามประกาศที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลกำหนด ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน นับแต่วันที่ตรวจร่างกาย                                                                                     จำนวน 1 ฉบับ

                  3.2.6 สำเนาใบขับขี่ตามที่กฎหมายกำหนด                                        จำนวน 1 ฉบับ

                  3.2.7 สำเนาหลักฐานอื่น เช่น ใบเปลี่ยนชื่อตัว-นามสกุล(ถ้ามี)                        จำนวน 1 ฉบับ

                 ทั้งนี้ ให้ผู้สมัครเขียนคำร้องสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับไว้ในเอกสารหลักฐานทุกฉบับ และผู้สมัครต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบ และรับรองว่าตนเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ตรงตามที่กำหนดในประกาศฉบับนี้จริง และจะต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครพร้อมทั้งยื่นเอกสารหลักฐานการสมัครให้ถูกต้องและครบถ้วน หากภายหลังตรวจสอบพบว่าผู้สมัครรายใดไม่มีคุณสมบัติครบตามที่ประกาศไว้ในประกาศนี้หรือตามข้อความที่แจ้งในใบสมัครหรือเอกสารที่ใช้ประกอบ ใบสมัครไม่ถูกต้องครบถ้วนหรือหากเป็นกรณีที่ยื่นใบสมัครเอาไว้แล้ว ก็จะสมัครไม่ถูกต้อง เทศบาลตำบลบ้านต๋อมจะไม่พิจารณารับสมัครหรือหากเป็นกรณีที่ยื่นใบสมัครเอาไว้แล้ว ก็จะพิจารณาถอนชื่อออกจากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกหรือบัญชี  ผู้ได้รับการคัดเลือกต่อไป โดยถือว่าบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครคัดเลือก และไม่มีสิทธิได้รับ การแต่งตั้งได้ดำรงตำแหน่ง ดังกล่าว

    3.3 ค่าธรรมเนียมการสมัคร

                  - ตำแหน่งละ 100 บาท

    3.4 เงื่อนไขในการรับสมัคร

                    ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร จะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาด          อันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ หรือคุณวุฒิศึกษาไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่สมัคร           อันเป็นผลทำให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว หากตรวจสอบพบเมื่อใด ให้ถือว่าการสมัครและการได้รับเข้าสรรหาและการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้นตั้งแต่ต้นไป

  1. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบ วัน เวลา  สถานที่ในการทดสอบ

เทศบาลตำบลบ้านต๋อม จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วันเวลาสถานที่ในการคัดเลือกด้านความเหมาะสมในการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่หรือทักษะเฉพาะตลอดระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือก  ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565  โดยการปิดประกาศเอาไว้  ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๋อม และทางเว็บไซต์ www.tambontom.go.th 

  1. เนื้อหาหลักสูตรในการทดสอบ และวิธีการเลือกสรร

ผู้สมัครต้องผ่านการคัดเลือกตามรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครแนบท้ายประกาศนี้ (ภาคผนวก ค)   โดยจะมีการคัดเลือก ในวันที่  25  กุมภาพันธ์  2565 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ  ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๋อม  อำเภอเมือง  จังหวัดพะเยา

  1. หลักเกณฑ์การตัดสิน

การจะถือว่าเป็นผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรนั้น ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนรวม                     ในการคัดเลือก ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60

  1. การประกาศรายชื่อเพื่อขึ้นบัญชี และการยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก

เทศบาลตำบลบ้านต๋อม จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร โดยเรียงตามลำดับคะแนนที่คัดเลือกได้ โดยการปิดประกาศเอาไว้ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๋อม และทางเว็บไซต์ www.tambontom.go.th ภายในวันที่  28 กุมภาพันธ์  2565 โดยกำหนดขึ้นบัญชีผู้ผ่านการทดสอบมีระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันประกาศ

ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก เว้นแต่เทศบาลตำบลบ้านต๋อมได้ประกาศรับสมัครในตำแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่แล้วบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเดิมเป็นอันยกเลิก

  1. การทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร

ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องทำสัญญาจ้างตามที่เทศบาลตำบลบ้านต๋อมกำหนด โดยผู้ที่ได้รับการเลือกสรรจะได้รับการแต่งตั้งเรียงลำดับที่ในบัญชีผู้คัดเลือกได้ตามตำแหน่งว่างของเทศบาลตำบลบ้านต๋อม

                เทศบาลตำบลบ้านต๋อม ขอเรียนว่าในการดำเนินการประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างเพื่อสังกัดเทศบาลตำบลบ้านต๋อมในครั้งนี้ เทศบาลตำบลบ้านต๋อมจะดำเนินการสรรหาและเลือกสรร โดยยึดหลักความรู้ ความสามารถ ความเสมอภาค และความเป็นธรรม

                ทั้งนี้ ขอให้ผู้สมัครอย่าหลงเชื่อหรือเสียทรัพย์สินให้แก่บุคคล หรือกลุ่มบุคคล หรือผู้ที่อ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้คัดเลือกได้และผู้สมัครต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบ และรับรองตนเองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัครคัดเลือก พร้อมทั้งยื่นเอกสารหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้อง ครบถ้วน เอกสารทุกฉบับจะต้องรับรองสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับ ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร จะถือว่าผู้สมัครนั้นขาดคุณสมบัติในการสมัคร

                    

                          ประกาศ ณ วันที่  3  เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2565

                                            ศุภชาติ  สันกว๊าน

                                     (นายศุภชาติ  สันกว๊าน)

                                นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋อม

เอกสารประกอบ


กดเพื่อแชร์ข่าว


ผู้บริหารเทศบาลตำบลบ้านต๋อม


นายศุภชาติ สันกว๊าน
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋อม