เทศบาลตำบลบ้านต๋อม


ร้องเรียนร้องทุกข์

ลำดับ

หัวเรื่อง

ผู้เขียน

วัน เดือน ปี

1

น้ำไม่พอใช้คับ

ภูฟ้า

2023-06-02 23:38:18

2

น้ำไม่พอใช้คับ

ภูฟ้า

2023-06-02 23:38:15

3

น้ำไม่พอใช้คับ

ภูฟ้า

2023-06-02 23:38:14

4

น้ำไม่พอใช้คับ

ภูฟ้า

2023-06-02 23:38:12

5

น้ำไม่พอใช้คับ

ภูฟ้า

2023-06-02 23:38:07

6

เพื่อนบ้านเสียงดังรบกวน

กลุ่มแม่บ้านตำบลบ้านต๋อม

2023-04-12 23:15:35

7

นางอัมพิกา รักดี

นางอัมพิกา รักดี

2023-03-15 08:24:28

8

นางอัมพิกา รักดี

นางอัมพิกา รักดี

2023-03-15 08:24:18

9

บ่อขยะท่าจำบอน

อบ

2023-02-06 00:03:45

10

บ่อขยะท่าจำบอน

อบ

2023-02-06 00:03:43

11

บ่อขยะท่าจำบอน

อบ

2023-02-06 00:03:41

12

บ่อขยะท่าจำบอน

อบ

2023-02-06 00:02:55

13

บ่อขยะท่าจำบอน

อบ

2023-02-06 00:02:53

14

บ่อขยะท่าจำบอน

อบ

2023-02-06 00:02:45

15

ปัญหาน้ำท่วมจากมวลน้ำที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

นายยงศักดิ์ มีทอง

2022-09-26 15:32:45

16

ปัญหาน้ำท่วมจากมวลน้ำที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

นายยงศักดิ์ มีทอง

2022-09-26 15:13:43

17

ปัญหาน้ำท่วมจากมวลน้ำที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

นายยงศักดิ์ มีทอง

2022-09-26 15:13:36

18

ปัญหาน้ำท่วมขัง

ชาวบ้าน เทศบาลฯ

2022-04-26 11:41:42

.

ผู้บริหารเทศบาลตำบลบ้านต๋อม


นายศุภชาติ สันกว๊าน
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋อม
.