เทศบาลตำบลบ้านต๋อม


ร้องเรียนร้องทุกข์

ลำดับ

หัวเรื่อง

ผู้เขียน

วัน เดือน ปี

1

ปัญหาน้ำท่วมจากมวลน้ำที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

นายยงศักดิ์ มีทอง

2022-09-26 15:32:45

2

ปัญหาน้ำท่วมจากมวลน้ำที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

นายยงศักดิ์ มีทอง

2022-09-26 15:13:43

3

ปัญหาน้ำท่วมจากมวลน้ำที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

นายยงศักดิ์ มีทอง

2022-09-26 15:13:36

4

ปัญหาน้ำท่วมขัง

ชาวบ้าน เทศบาลฯ

2022-04-26 11:41:42

.

ผู้บริหารเทศบาลตำบลบ้านต๋อม


นายศุภชาติ สันกว๊าน
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋อม
.